หน้าที่ของนิติบุคคลที่ควรทราบ !

Posted on

หน้าที่ของผู้ประกอบการ หลังจากที่จดจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียบร้อย

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

  1. จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้าและ บัญชีอื่นตามความจำเป็น แก่การทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัท
  2. จัดให้มี”ผู้ทำบัญชี” เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของห้างหุ้นส่วน/บริษัท ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือ สำนักงานบัญชี โดยต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ซึ่งจะต้องจัดทำบัญชีให้ตรงตามความเป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

  3. ต้องส่งมอบเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี เช่น เอกสารบัญชีที่ออกในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือ เอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดทำ สามารถแสดงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามตวามเป็นจริงและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  4. ต้องมีการปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
  5. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี
  6. ต้องจัดทำภาษี และ ยื่นแบบต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 / ภพ.30 ประกันสังคม ฯลฯ
  7. จัดทำบัญชีชุดเดียว
  8. เก็บรักษาเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี

 

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , รับขอใบอนุญาต , รับยื่นภาษี , จดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด , จดทะเบียนบริษัท ทั่วไทยรับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *