รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

Posted on

จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียม เอกสาร อะไรบ้าง ?

(ที่ไม่ใช่ฟอร์ม จดทะเบียนนิติบุคคล)

เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จะต้องใช้แตกต่างกันแล้วแต่กรณี โดยจะ แบ่งได้ 3 กรณีหลักๆ ต่อไปนี้

1. กรณีทั่วไป (หุ้นส่วนคนไทยหมด + ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน)

     1.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

กรณี จดทะเบียนบริษัท > ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป

กรณี จดทะเบียนหจก. > ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

     1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


2. (กรณีหุ้นส่วนคนไทยหมด + ทุนจดทะเบียน มากกว่า 5 ล้าน)

     2.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

กรณี จดทะเบียนบริษัท > ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป

กรณี จดทะเบียนหจก. > ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

     2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     2.3 หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) จำนวน 1 ชุด (สามารถนำเข้าบัญชีของหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้)


3. กรณีมีต่างชาติ เป็นผู้ถือหุ้นด้วย

     3.1 สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน คนไทย ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

กรณี จดทะเบียนบริษัท > ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป

กรณี จดทะเบียนหจก. > ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

     3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     3.3 สำเนาพาสปอร์ต ของหุ้นส่วนต่างชาติ พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

     3.4 หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) >> เฉพาะสัดส่วนทุนของคนไทยรวมกันทุกคน (51% ของ ทุนจดทะเบียน) >> จำนวน 1 ชุด


หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ หรือ ปรึกษาได้ฟรี

ตามช่องทางด้านล่างค่ะ :

โทร : 082-559-6995

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *