จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน ?

Posted on

จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน ?

 

1. ผู้ร่วมก่อการ 3 คน จัดตั้งบริษัท

◾ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน

2. ประชุมจัดตั้งบริษัท

◾ผู้ก่อการต้องออกหนังสือนัดประชุมให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมจัดตั้งบริษัท

โดยการจัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท

◾องค์ประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหมดและนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด

◾วาระการประชุม

(1) ทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท

(2) ให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้ และค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการต้องจ่ายในการเริ่มก่อตั้งบริษัท

(3) กำหนดจำนวนเงินซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ (ถ้ามี)

3. มอบกิจการแก่กรรมการ

◾เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

4. เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นและใช้ค่าหุ้น

◾กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น จากนั้น กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

———————————————————————–
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
✨ Contact ✨
Chonlateetexbiz
line@ : @239desce
E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com
? 082-559-6995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *