สาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกจัดตั้งบริษัทจำกัด

Posted on
สาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกจัดตั้งบริษัทจำกัด
สาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกจัดตั้งบริษัทจำกัดแทนการเลือกใช้รูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่น อาจด้วยเนื่องจาก
บริษัทจำกัดจะเสียภาษีเงินได้ของกิจการในรูปแบบของภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีอัตราภาษีที่คงที่ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคล
บริษัทจำกัดมีภาระหน้าที่ในการจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร
บริษัทจำกัดมีการแบ่งแยกความรับผิดของบริษัทจากผู้ถือหุ้น (ผู้เป็นเจ้าของบริษัท) อย่างชัดเจน โดยที่ผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่ความรับผิดเพียงค่าหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่ตนถือเท่านั้น
บริษัทจำกัดจะมีภาระหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกระบวนการในการบริการจัดการงานของบริษัทที่ซับซ้อนกว่าองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่น เนื่องจากมีผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียที่มากกว่า ด้วยเหตุเดียวกันนี้
บริษัทจำกัดจึงมีความน่าเชื่อถือ ความสามารถและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากกว่าองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่น
ผู้เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอาจโอนหุ้นของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อขายหรือให้สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการนั้นได้
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นเจ้าของกิจการมากกว่าห้างหุ้นส่วนหรือกิจการที่มีเจ้าของรายเดียว
———————————————————————–
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
✨ Contact ✨
Chonlateetexbiz
line@ : @239desce
E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com
? 082-559-6995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *