ข้อแตกต่างระหว่าง ภาษีการเงิน และ ภาษีอากร

Posted on

หลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงในการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและทางภาษี

หลักบัญชี

กฎเกณฑ์หลัก
– แม่บทการบัญชี
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
– มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีแต่ละเรื่อง
เกณฑ์ในการรับรู้อายได้และค่าใช้จ่าย
– เกณฑ์คงค้าง
เงื่อนไขหลัก
เป็นไปตามนิยามและการรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่ายตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
รายได้ควรับรู้เมื่อ
มีความแน่นอนที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หรือการลดลงของหนี้สิน และสามารถวัดค่าของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าใช้จ่ายควรรับรู้เมื่อ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่ายให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยใช้เกณฑ์ความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นกับรายได้ที่ได้มาจากรายการเดียวกัน
เกณฑ์คงค้าง
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้ เมื่อเกิดขึ้น มิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่างินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

หลักภาษี

กฎเภณฑ์หลัก
– ประมวลรัษฎากร
กฎภูเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
– พระราชกฤษฎีกา ประกาศ/คำสั่งกฎกระทรวง คำวินิจฉัยฯ คำพิพากษา
เกณฑ์ในการคำนาณรายได้และรายจ่าย
– เกณฑ์สิทธิ (หรือเกณฑ์เงินสดเฉพาะกรณีอนุญาต)
เงื่อนไขหลัก
เป็นไปตามประมวลวัษฎากร ในการคำนวณรายได้รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 65 และเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (1)-(14) มาตรา 65 ตรี (1)-(20) และ ทป.1/2528 รวมทั้งกฎและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์สิทธิ
เกณฑ์ที่ใช้การคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อหากำไรสุทธิทางภาษี โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
———————————————————————–
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
✨ Contact ✨
Chonlateetexbiz
line@ : @239desce
E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com
? 082-559-6995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *