รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชีและปิดบัญชี รายเดือน/รายปี
อัพเดทงบการเงิน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริการวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี ทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ภาษี รับจัดทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชีการเงินของกิจการ
รายละเอียดการให้บริการ

 สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
 ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสมและกำหนด work process ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 จัดทำ documents flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 ทดสอบและทำการบันทึกข้อมูล
 การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 แนะนำการจัดเก็บสำรองข้อมูล
 การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหา

จัดทำ ยื่นแบบ ด้านบัญชีและภาษี

จดทะเบียนบริษัท แก้ไขทะเบียนพาณิชย์

ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการของเรา

งานวางระบบ
 ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า บัญชีต้นทุนการผลิต วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 ระบบสต๊อกสินค้า
 บัญชีต้นทุนการผลิต
 วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

งานจัดทำบัญชี
 รับทำบัญชีรายเดือน บัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)
 บัญชีเงินเดือน
 ปิดงบการเงิน
 จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)

งานตรวจสอบ
 รับตรวจสอบภายใน ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 ตรวจงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
 ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

การวางระบบบัญชีที่ดี
 สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ
 สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
 สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด
 สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร


ติดต่อ-สอบถามงานบัญชี หรืองานจดทะเบียน

โทร. 082-559-6995

e-mail : chonlatee.techbiz@gmail.com
www.chonlateetexbiz.com

บริษัท ชลธี เทคโนโลยี บิสซิเนส จำกัด
CHONLATEE TECHNOLOGY BUSINESS CO.,LTD.


 Tel : 082-5596995
E-Mail : chonlatee.techbiz@gmail.com
001046
Total views : 1451