มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คืออะไร เรามีคำตอบ

Posted on Leave a comment

มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือ เงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล (4) เงินได้ที่เป็น […]

5 ทักษะ ที่ควรรู้ในการสร้างรายได้เพิ่มในยุคดิจิทัล

Posted on Leave a comment

“ในตอนนี้ต้องยกให้ว่าเป็นยุคของคำว่า “ดิจิทัล” อย่างแท้จริง  นอกจากเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ยังรวมถึงการทำงานของธุรกิจสมัยนี้ด้วย วันนี้ทาง ‘ควิกแอคเคาท์ติ้ง’ จึงยก 5 ทักษะ ที่ควรรู้ในการสร้างรายได้เพิ่มในยุคดิจิทัล” มีดังนี้ Selling & Communication Skills (การขาย-การสื่อสาร) ในหลายประเทศจะให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารอย่างมาก ยิ่งการสื่อสารระหว่างประเทศยิ่งสร้างรายได้เสริมให้กับเราได้ ดังนั้น สำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ถนัดทักษะการขาย มีสกิลการใช้คำพูดในการสร้างรายได้ให้ดีลนั้นๆ complete ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สามารถทำได้แม้ว่าเราจะมีงานประจำอยู่แล้วก็ตาม อีกหนึ่งเหตุผลที่ทักษะการสื่อสารยังสำคัญในยุคดิจัล เพราะว่าประชากรทั่วโลกไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้น กลุ่มที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ยังเป็นทักษะที่ต้องการขององค์กรและบริษัทหลายๆ แห่ง ขณะที่โลกออนไลน์ทำให้การสื่อสารทุกอย่างไร้พรมแดน ดังนั้น หากใครที่สามารถสร้างโอกาสตรงนี้เปลี่ยนเป็นรายได้จากการขายได้ ก็ถือว่าจะช่วยสร้างรายได้เสริมอย่างมากได้เหมือนกัน   Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล) คนที่มีทักษะเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในยุคแบบนี้ถือว่ามีความได้เปรียบมาก เพราะการแข่งขันค่อนข้างสูง ใครมีกลยุทธ์ดึงดูดใจผู้บริโภคมากกว่ากันถือว่าเป็น main player ที่น่าสนใจและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้ด้วย ทั้งนี้ สกิลนี้ค่อนข้างเฉพาะตัวเพราะต้องใช้ความรู้ทั้งสมองซีกขวาและซ้ายไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่ต้องใช้กลยุทธ์ ตรรกะ สมมุติฐาน ก็ต้องใช้ความครีเอทที่ถูกทิศถูกทางด้วย ด้วยโอกาสที่ใครๆ ก็เข้าไปอยู่ในตลาดดิจิทัลได้ง่าย ดังนั้น เราจึงเห็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้แข่งขันร่วมอยู่บ่อยๆ […]

รู้หรือไม่..ทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่จำเป็นต้องจ่ายครบก็ได้

Posted on Leave a comment

การจดทะเบียนบริษัทต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นในการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่ ร้อยละ 25-100 ทุนจดทะเบียนบริษัทคือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันว่าบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนกี่บาท เพื่อให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ โดยตามกฎหมายจำนวนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละคนละทุน โดยมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 5 บาท รู้หรือไม่..ทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่จำเป็นต้องจ่ายครบก็ได้ การจดทะเบียนบริษัทต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นในการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่ ร้อยละ 25-100 ทุนจดทะเบียนบริษัทคือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันว่าบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนกี่บาท เพื่อให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ โดยตามกฎหมายจำนวนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละคนละทุน โดยมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 5 บาท แล้วเราควรจะเลือกทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี ? ทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าต้องใช้เงินลงทุนมากหรือน้อยขนาดไหน ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็ควรมีทุนจดทะเบียนที่สูง ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยก็ควรมีทุนจดทะเบียนที่ต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกัน ทุนจดทะเบียนบริษัทยังมีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงานของบริษัทอีกด้วย การรับงานใหญ่ๆ การจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจกว่าการจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยๆ เพราะหากเกิดปัญหาถึงขั้นต้องฟ้องร้องและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่านั่นเอง ต้องชำระทุนครบเต็ม 100% ตอนไหน ตามกฎหมายไม่ได้มีข้อกำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไปแล้วร้อยละ 25 ตอนจดทะเบียนบริษัท จะไม่ชำระค่าหุ้นเพิ่มก็ได้ หากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนั้นเพียงพอแล้ว […]

เงินได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีของ Youtuber

Posted on Leave a comment

“การเป็น Youtuber และ Influencer เป็นอาชีพที่เด็ก Gen ใหม่ๆสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอิสระ รายได้ดี สามารถบริหารเวลาเองได้และสามารถทำควบคู่กับสิ่งที่ชอบได้โดยมาใช้เป็นแนวทางในเนื้องาน จึงทำให้กลายเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน แต่รู้ไหมว่า รายได้นั้นมีข้อมูลเชิงลึกอีกที่เกี่ยวกับเรื่องเงินได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี ของ Youtuber “ มาทำความเข้าใจรายได้และการหักค่าใช้จ่ายกันดีกว่า ส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากการนำโฆษณามาวางในช่องยูทูป ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) หักค่าใช้จ่ายตามจริง การรับจ้างรีวิวสินค้า 2.1 กรณีใช้แรงงานตนเอง ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีการจ้างลูกจ้าง ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) หักค่าใช้จ่ายอัตราเหมาได้ 50% แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 2.2 กรณีมีการจัดโปรดักชั่น ลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายสูง มีการจ้างลูกจ้างหรือทีมงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) หักค่าใช้จ่ายตามจริง การรับจ้างโชว์ตัว ออก Event 3.1 กรณีใช้แรงงานตนเอง ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีการจ้างลูกจ้าง ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) หักค่าใช้จ่ายอัตราเหมาได้ 50% แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 3.2 […]

5 สัญญาณ ที่บอกว่าคุณควรจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว

Posted on Leave a comment

5 สัญญาณ ที่บอกว่าคุณควรจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์ หากคุณกำลังมีความคิดหรือลังเลใจว่าจะงานที่คุณทำอยู่หรือกิจการของคุณนั้นกำลังเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่จะต้องเปิดบริษัทและจดทะเบียนการค้าอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง วันนี้  มี 5 สัญญาณที่จะช่วยให้คุณสามารถติดสินใจได้ง่ายขึ้น จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เมื่อคุณมีรายได้มากกว่า 750,000 บาท ต่อปี ถ้าหากว่าคุณนั้นทำงานเป็นอาชีพอิสระ อย่างฟรีแลนซ์ หรือ นักธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ามาก่อน แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดที่คุณนั้นมีรายได้ถึง 750,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดแล้ว ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะมีอัตราขั้นบันไดที่สูงกว่าการจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ซึ่งในความเป็นจริง คุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอื่นๆในการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ทำให้การเปิดบริษัทนั้นจะสามารถช่วยจัดการรายรับ รายจ่ายและบัญชีให้กับการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น   2. เมื่อธุรกิจของคุณต้องการความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถ้าหากว่าคุณต้องติดต่อรับงานต่อจากบริษัทรายใหญ่ สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการดำเนินการเรื่องเอกสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนั้นก็จะทำให้คุณสามารถออกเอกสารเหล่านี้ให้กับบริษัทคู่ค้าของคุณได้อย่างถูกต้อง มีเอกสารและการดำเนินงานที่ถูกต้อง ได้รับความไว้วางใจในการจ้างงานได้มากขึ้น 3. เมื่อคุณต้องการพร้อมรับโอกาสที่มากขึ้น นโยบายบริษัทบางแห่งนั้นไม่ยอมรับบริษัทคู่ค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้อง ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทนอกจากจะทำให้การทำธุรกิจและการเจรจาของคุณนั้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้ขายงานได้มากขึ้นด้วย และทำให้คุณมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และขยายกิจการได้มากขึ้นอีกด้วย 4. เมื่อคุณมีความมั่นใจ ความจริงแล้วการเปิดบริษัทนั้นไม่ได้ยากแต่ที่ยากก็คือความมั่นใจของคุณมากกว่า หากคุณวางแผนหรือตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดบริษัทอยู่แล้ว การเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณได้เปรียบมากเท่านั้น เพราะยิ่งบริษัทมีประวัติการเปิดมานานก็จะยิ่งได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้ามากขึ้น และแท้จริงแล้วการเปิดบริษัทนั้นไม่ได้ใช้เงินมากอย่างที่ใครหลายๆ คนคิดกัน และคุณก็ยังสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องจ้างหน้านายให้เสียเวลา […]

ขายสินค้าออนไลน์ควรรู้! จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์อย่างไร ให้ถูกกฏหมาย

Posted on Leave a comment

ขายสินค้าออนไลน์ควรรู้! จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์อย่างไร ให้ถูกกฏหมาย การเริ่มต้นอาชีพ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” สิ่งหนึ่งที่มือใหม่ไม่ควรมองข้ามคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ด้วยการ “จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หลายคนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรว่าคืออะไร? การจดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร? การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนที่ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อยืนยันว่าธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างถูกต้องและเสียภาษีตามกฎหมาย ร้านค้ามีมาตรฐานและตัวตนอยู่จริง ในปัจจุบันการจดทะเบียนจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1.การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา 2.การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธุรกิจออนไลน์ต่างๆ) ธุรกิจแบบไหนที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์? บุคคลหรือบริษัทที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ – ผู้ทำการขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน) – ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) – ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) – ธุรกิจให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บนหน้าเว็บไซต์   ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำให้ธุรกิจออนไลน์ถูกกฎหมายและมีตัวตนในระบบแล้วการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกดังนี้ […]

เริ่มต้นเปิดร้านขายของชำต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง?

Posted on Leave a comment

เริ่มต้นเปิดร้านขายของชำต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง? จดทะเบียนกี่แบบ? ต้องเสียภาษีเยอะไหม? ขายแอลกอฮอล์ต้องขออนุญาตไหม? เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านโชห่วยหลาย ๆ คนสงสัยและกังวลกัน วันนี้ร้านติดดาวมาตอบคำถามเหล่านี้กันแบบเข้าใจง่าย ๆ ไปดูกันเลย ในการเปิดร้านขายของชำเราจะต้อง “จดทะเบียนพาณิชย์” สามารถจดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว หรือจดหลายคนรวมกันในลักษณะของนิติบุคคล อย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องทำการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มเปิดธุรกิจและหากร้านของคุณมีจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา ยาสูบ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกจะต้องยื่นขอใบอนุญาต และเสียภาษีที่ “กรมสรรพสามิต” เพื่อขออนุญาตจำหน่าย จดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร? จดทะเบียนพาณิชย์  คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันว่าคุณทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง   ภาษีสรรพสามิตคืออะไร? ภาษีสรรพสามิต คือ การจ่ายภาษีสินค้าหรือบริการบางประเภทให้กับกรมสรรพสามิต เพื่อขอรับใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้า เช่น สุรา ยาสูบ และไพ่   รายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี เมื่อคุณมีรายได้ก็ทำการยื่นภาษีตามกฎหมาย แต่จะเสียภาษีไหมต้องมาคำนวณกันอีกที ซึ่งการคิดภาษีเราคำนวณจากรายได้สุทธิ ไม่ใช่รายได้ที่ได้รับตลอดทั้งปี โดยการเสียภาษีสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ จ่ายแบบเหมา ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานค่าใช้จ่าย หักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องเตรียมหลักฐานค่าใช้จ่ายไปยื่นด้วย แล้วมีรายได้เท่าไหร่เราถึงต้องเริ่มเสียภาษี เมื่อคุณมียอดขายต่อปี […]

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ

Posted on Leave a comment

” ภาษีซื้อคืออะไร วันนี้เรามาไขข้อสงสัยพร้อมทั้งให้หลักเกณฑ์การเฉลี่ยซื้อ เมื่อใดที่กิจการต้องมีการเฉลี่ยภาษี และหลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อนั้นมีอะไรบ้าง มาอ่านบทความนี้กันได้เลย “ ภาษีซื้อคืออะไร ? “ภาษีซื้อ” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรา 82/4 วรรคสี่ หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (NON VAT) ภาษีซื้อที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดจากกิจการประเภทใด ต้องนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อมีดังต่อไปนี้   3.1  ปีแรกที่เริ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเริ่มประกอบกิจการ หรือได้ประกอบกิจการมาแล้วแต่ยังไม่มีรายได้ ให้ประมาณการรายได้ของกิจการทั้ง 2 ประเภทของปีที่เริ่มมีรายได้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการรายได้ดังกล่าว และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณการรายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย แต่ภาษีซื้อดังกล่าวจะต้องมีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของภาษีซื้อที่นำมาเฉลี่ย สำหรับในปีถัดจากปีที่เริ่มประกอบกิจการและยังไม่มีรายได้ถึงสิ้นปีของปีที่เริ่มมีรายได้ ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการรายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อสิ้นปีที่เริ่มมีรายได้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนคำนวณภาษีซื้อที่หักได้จริงตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ปรับปรุงภาษีซื้อที่ได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วตามหลักเกณฑ์ตาม (2) ปีที่เริ่มมีรายได้ให้หมายถึง ปีแรกที่มีรายได้เกิดขึ้นจริงไม่น้อยกว่า 6 เดือนภาษี   การปรับปรุงภาษีซื้อตาม (1) ให้กระทำในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีสุดท้ายของปีที่เริ่มมีรายได้ โดยให้ปรับปรุงตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่ได้มีการเฉลี่ยภาษีซื้อถึงเดือนภาษีสุดท้ายของปีที่เริ่มมีรายได้ ดังนี้ (ก) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้และได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้ว มีจำนวนเกินกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนชำระภาษีซื้อส่วนที่เกินนั้นพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุงภาษีซื้อและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เกินนั้นซึ่งยังมิได้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการในปีที่เกี่ยวข้อง (ข) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้และได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจำนวนน้อยกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องขอคืนภาษีซื้อส่วนที่ขาดนั้น ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และให้นำภาษีซื้อส่วนที่ขาด ซึ่งได้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการแล้วไปหักออกจากมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการในปีที่เกี่ยวข้อง (ค) การปรับปรุงภาษีซื้อตามข้อนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร […]

ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคล?

Posted on Leave a comment

ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคล? การจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ เป็นผู้จองชื่อ – กรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้ – กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ ———————————————————————- #บัญชี #นักทำบัญชี #สำนักงานบัญชี #สรรพากร #ภาษี #จดบริษัท ———————————————————————– #ยินดีให้คำปรึกษา “จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา” สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ประหยัด มั่นใจในองค์กรของเรา…. #รับจดทะเบียนบริษัท #chonlateetexbiz จดทะเบียนธุรกิจและนิติบุคคล #วางระบบและจัดทำบัญชี #งานบริการขอใบอนุญาต #บริการจัดทำภาษีทุกประเภท #บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว Contact Chonlateetexbiz https://lin.ee/Nwvzm7A line@ : @239desce https://www.instagram.com/chonteelatexbiz/ https://Chonlateetexbiz.com E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com 082-559-6995

หน้าที่แต่ละเดือนในฐานะบริษัท

Posted on Leave a comment

หน้าที่แต่ละเดือนในฐานะบริษัท     พอเป็นรูปแบบของบริษัท ก็จะมีหน้าที่และภาระผูกพันตามมา คือ จัดทำบัญชี และมีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยื่นส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภงด.1 เงินเดือน ค่าจ้าง สำหรับพนักงานประจำ ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานประจำ ยื่นประกันสังคม บริษัทที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และมีพนักงานประจำ จะต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ด้วยแบบ สปส.1-10 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   #บัญชี #นักทำบัญชี #สำนักงานบัญชี #สรรพากร #ภาษี #จดบริษัท ———————————————————————– #ยินดีให้คำปรึกษา “จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา” สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ประหยัด มั่นใจในองค์กรของเรา…. #รับจดทะเบียนบริษัท #chonlateetexbiz #ชลธีบิสซิเนสกรุ๊ป #ให้มากกว่าที่คิด #Onestopservice #Teamwork […]